mixmusic

주님의 영광 교회/신승훈 목사

  RSS Feed Link

화요일 오전 8:30 
교회위치 : 1801 S. Grand Ave. Los Angeles CA 90015
주일예배시간 : 1부 (전통) - 오전 8:00 / 2부 (영광) - 오전 10:30
                     3부 (젊음) - 오후 1시
연락처 : 213-749-4500 E-mail : pastorshin@gcjc.orgGBC 애너하임 본사
2641 W. La Palma Ave. Anaheim, CA 92801
TEL : 714-484-1190 FAX : 714-750-9516
E-mail : am1190kgbn@gmail.com
Copyright(c) 2017 by gbc. All rights reserved. Powered by CDS