mixmusic

나침반 교회/민경엽 목사

  RSS Feed Link

목요일 오후 3:30

교회위치 : (Nachimban Church) 1200 W. Lambert Rd., Brea CA 92821

주일예배시간 : 1부(한어)-오전 8시 / 2부(한어)-오전 11시 / 3부(영어)-오후 1시 30분

연락처 :  562-691-0691 | help@nachimban.net

홈페이지 http://nachimban.org/GBC 애너하임 본사
2641 W. La Palma Ave. Anaheim, CA 92801
TEL : 714-484-1190 FAX : 714-750-9516
E-mail : am1190@kgbc.com
Copyright(c) 2017 by gbc. All rights reserved. Powered by CDS