mixmusic

오렌지카운티제일장로교회/김종규 목사

  RSS Feed Link

금요일 오전 7:00

교회위치 : 8500 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683

주일예배시간 : 1부 오전 7:45 | 2부 오전 9:30 |                                                                                     청,장년예배 3부 오전 11:30 | EM 오전 10:30

연락처 : 714-899-9191

홈페이지 http://oc1church.com

 GBC 애너하임 본사
2641 W. La Palma Ave. Anaheim, CA 92801
TEL : 714-484-1190 FAX : 714-750-9516
E-mail : am1190@kgbc.com
Copyright(c) 2017 by gbc. All rights reserved. Powered by CDS