mixmusic

남가주순복음교회/이 일 목사

  RSS Feed Link

목요일 저녁 9:00
교회위치: 10871 Western Ave., Stanton, CA 90680
예배시간: 오전 11시  / 금요예배 오후 8시 / 새벽예배 월-금: 오전 5시30분,  토: 오전 6시
연락처: 714-952-0191 / 818-521-9200
홈페이지: www.socalfgc.comGBC 애너하임 본사
2641 W. La Palma Ave. Anaheim, CA 92801
TEL : 714-484-1190 FAX : 714-750-9516
E-mail : am1190kgbn@gmail.com
Copyright(c) 2017 by gbc. All rights reserved. Powered by CDS