mixmusic

사랑의교회 예배실황/오정현 목사

  RSS Feed Link

주일 오후 6:00

교회위치 : (06655) 서울시 서초구 반포대로 121

주일예배시간 : 1부-오전 8시 / 2부-오전 10시 / 3부-오후 12시 / 4부-오후 2:30

연락처 : (02) 3495-1000~4

홈페이지 https://www.sarang.org/

 GBC 애너하임 본사
2641 W. La Palma Ave. Anaheim, CA 92801
TEL : 714-484-1190 FAX : 714-750-9516
E-mail : am1190@kgbc.com
Copyright(c) 2017 by gbc. All rights reserved. Powered by CDS