mixmusic

베이직교회/조정민 목사

  RSS Feed Link

수요일 오후 3:30

교회위치: 서울특별시 강남구 도산대로 24길 29
                (지번)논현동 32-18 (모스스튜디오)

주일예배시간 : 1부-오전 9:00 / 2부-오전 11:30 / 3부-오후 2:30

연락처: (02) 518-1335, 514-1335 / basicchurchkr@gmail.com

홈페이지 http://www.basicchurch.or.kr/GBC 애너하임 본사
2641 W. La Palma Ave. Anaheim, CA 92801
TEL : 714-484-1190 FAX : 714-750-9516
E-mail : am1190@kgbc.com
Copyright(c) 2017 by gbc. All rights reserved. Powered by CDS